Basisinformatie over gegevensbescherming

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap van België.
De Ombudsman Service neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Dit omvat het recht op privacy, dat wordt gewaarborgd door artikel 22 van de Belgische Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
In het bijzonder worden uw gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Ombudsperson
Mevr Marlene Hardt
Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsdienst.be
Email:

Functionaris voor gegevensbescherming

The Privacy Office
Mevr Sabine Mersch
Hochstraße 81
4700 Eupen
telefoon: 087 710200
Web: www.tpo.solutions
Email:
Doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld
De persoonsgegevens worden verzameld met het oog op het uitvoeren van de taken beschreven in artikel 3 van het decreet van 26 mei 2009 tot oprichting van het Bureau van de Ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap. Het gaat om de volgende taken:
  • klachten onderzoeken over de werking en officiële handelingen van de administratieve overheid van de Duitstalige Gemeenschap, de lokale administratieve overheden van de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap en organisaties met een mandaat in het openbaar belang van de Duitstalige Gemeenschap en bemiddelen in bestaande conflicten;
  • Klachten die niet onder de bevoegdheid van de ombudsvrouw vallen, moeten onmiddellijk worden doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten;
  • Verzoeken van het Bureau van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap om een onderzoek in te stellen naar het functioneren en de officiële handelingen van de in het eerste punt genoemde autoriteiten en instanties;
  • Ondersteuning bij klachten tegen autoriteiten en organisaties die onder de taalwetgeving vallen;
  • Onderzoek van de aangiften van personeelsleden van de administratieve overheden van de Duitstalige Gemeenschap en van de lokale administratieve overheden van de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap die in de uitoefening van hun functie kennis hebben gekregen van misbruiken, onregelmatigheden, onregelmatigheden of misdrijven binnen de administratieve overheid waar ze werken. Onderzoek van informatie van werknemers, zelfstandigen, aandeelhouders van een vennootschap, personen die deel uitmaken van het bestuurs- of toezichtsorgaan, leden van die vennootschap, vrijwilligers, bezoldigde of onbezoldigde stagiairs, personen die werken onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers, personen van wie de arbeidsrelatie ondertussen beëindigd is; personen die in aanwerving zijn of in precontractuele procedures zitten. Deze informatie moet betrekking hebben op de afhandeling van openbare aanbestedingen, milieubescherming, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, financiële belangen van de Europese Unie, regels van de interne markt van de EU, regels van de Unie inzake mededinging en staatssteun, regels van de interne markt met betrekking tot activiteiten die in strijd zijn met de regels inzake vennootschapsbelasting, overeenkomsten gericht op het verkrijgen van een belastingvoordeel dat in strijd is met het doel of de strekking van de toepasselijke wetgeving inzake vennootschapsbelasting.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) e van de GDPR.

In die zin zullen al mijn persoonlijke gegevens behandeld worden in overeenstemming met de volgende principes:

  • Rechtmatigheid en verwerking te goeder trouw: Dit betekent dat persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt op de manier die is gespecificeerd op het moment van verzamelen en alleen in de mate waarop de personen erop mogen vertrouwen; er is geen sprake van heimelijke of geheime verwerking van gegevens;
  • Doelbinding: Dit betekent dat de persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt zoals gespecificeerd op het moment van verzamelen en alleen in die mate waarop de personen mogen vertrouwen; er is geen sprake van heimelijke of geheime verwerking van gegevens;
  • Evenredigheid: De omvang van de verzameling en verwerking moet beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking;
  • Nauwkeurigheid en actualiteit: Alle redelijke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onnauwkeurig zijn, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;
  • Termijn: De gegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt; Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard voor zover de persoonsgegevens onderworpen zijn aan de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen die door de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming worden vereist om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen. Algemene Verordening Gegevensbescherming om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen; persoonsgegevens mogen langer worden verwerkt voor zover de persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang of voor wetenschappelijke en historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden;
Integriteit en vertrouwelijkheid
Verwerkt op een wijze die passende beveiliging van de persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het indienen van een klacht, een verzoek om informatie of een advies worden uitsluitend door de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap verwerkt om te beantwoorden aan het verzoek van de gebruiker en om de taken te vervullen die hem zijn toevertrouwd door het decreet tot oprichting van het Bureau van de Ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2009 en de wijzigingen ervan van 31 maart 2011 en 7 maart 2016.
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de aanvragen. Deze gegevens mogen ook worden verstrekt aan personen buiten de Ombudsman indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de klager. Zo vereist het decreet in geval van een klacht dat de betrokken instelling of autoriteit op de hoogte wordt gebracht. Klachten die niet onder de bevoegdheid van de Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap vallen, kunnen na overleg met de klager worden doorgestuurd naar het bevoegde adres.
De persoonsgegevens van de gebruiker zullen onder geen beding voor commerciële doeleinden worden verwerkt.
Andere ontvangers van persoonlijke gegevens
De verstrekking van uw gegevens gebeurt via een webapplicatie op het internet. De website wordt gehost door kinamo.be Hessenstraatje 2 te Antwerpen. De host ontvangt de hierboven vermelde gegevens als verwerker. Uw gegevens worden gecodeerd volgens de huidige stand van de techniek door middel van volledige en ononderbroken end-to-end encryptie met een AlphaSSL SHA256 certificaat.

Omgaan met contactgegevens

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden meegedeeld bij het indienen van een klacht, een verzoek om informatie of een verklaring zullen uitsluitend worden verwerkt door de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap om te antwoorden op het verzoek van de gebruiker en om te voldoen aan de verplichtingen die haar worden opgelegd door het Decreet tot inrichting van het ambt van de Ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2009.
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van de verzoeken. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan personen buiten de ombudsdienst als dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de klager. Het decreet bepaalt bijvoorbeeld dat de betrokken organisatie of instantie op de hoogte moet worden gebracht in geval van een klacht. Klachten die niet onder de bevoegdheid van de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap vallen, kunnen alleen met voorafgaande toestemming van de klager naar het betreffende adres worden doorgestuurd.

Omgaan met toegangsgegevens

U kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, verzamelen wij echter (zonder persoonlijke referentie) de toegangsgegevens tot deze website en slaan deze op als 'server-logbestanden' op de server van de website.
De volgende gegevens worden op deze manier gelogd:
- de bezochte website
- het gebruikte IP-adres
. datum en tijd
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- de bron van waaruit u naar de pagina kwam
- de UAS (= User Agent String) van uw browser
Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon. De serverlogbestanden worden maximaal 90 dagen bewaard en daarna verwijderd.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) f van de GDPR. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, mogen ze niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.
Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.
Overdracht van persoonlijke gegevens naar een derde land
Er zijn geen plannen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij de Ombudsman Service hiertoe een actief verzoek van u ontvangt.
rechten van de gebruiker
Als gebruiker hebt u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit doen gelden. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan, hebt u recht op verwijdering van uw gegevens. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor het beoogde gebruik en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als wissen niet mogelijk is omdat de gegevens voor wettelijke doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking van gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.