Basisinformatie over gegevensbescherming

Deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap van België.
De Ombudsman Service neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Dit omvat het recht op privacy, dat gewaarborgd wordt door artikel 22 van de Belgische Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).
In het bijzonder zal ik uw gegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Ombudsfrau
Platz des Parlaments 1
4700 Eupen

Functionaris voor gegevensbescherming

The Privacy Office
Hochstraße 81
4700 Eupen
telefoon: 087 710200
Web: www.tpo.solutions
Email:

In die zin zullen al mijn persoonlijke gegevens behandeld worden in overeenstemming met de volgende principes:

  • wettigheid en goede trouw
  • wenselijkheid
  • redelijkheid
  • Juistheid en de laatste versie
  • gereserveerde periode

behandeling van contactgegevens

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het indienen van een klacht, een verzoek om informatie of een advies worden uitsluitend door de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap verwerkt om te beantwoorden aan het verzoek van de gebruiker en om de taken te vervullen die hem zijn toevertrouwd door het decreet tot oprichting van het Bureau van de Ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap van 26 mei 2009 en de wijzigingen ervan van 31 maart 2011 en 7 maart 2016.
Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de aanvragen. Deze gegevens mogen ook worden verstrekt aan personen buiten de Ombudsman indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van het verzoek van de klager. Zo vereist het decreet in geval van een klacht dat de betrokken instelling of autoriteit op de hoogte wordt gebracht. Klachten die niet onder de bevoegdheid van de Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap vallen, kunnen na overleg met de klager worden doorgestuurd naar het bevoegde adres.
De persoonsgegevens van de gebruiker zullen onder geen beding voor commerciële doeleinden worden verwerkt.

behandeling van toegangsgegevens

U kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, verzamelen wij echter (zonder persoonlijke referentie) de toegangsgegevens tot deze website en slaan deze op als 'server-logbestanden' op de server van de website.
De volgende gegevens worden op deze manier gelogd:
- de bezochte website
- het gebruikte IP-adres
. datum en tijd
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- de bron van waaruit u naar de pagina kwam
- de UAS (= User Agent String) van uw browser
Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon. De logbestanden van de server worden maximaal 90 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik op te helderen. Indien gegevens om redenen van bewijs moeten worden gewist, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgelost.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

rechten van de gebruiker


Als gebruiker hebt u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensportabiliteit doen gelden. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

wissen van gegevens

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan, hebt u recht op verwijdering van uw gegevens. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor het beoogde gebruik en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als wissen niet mogelijk is omdat de gegevens voor wettelijke doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking van gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.