De klokkenluider

Een klokkenluider is iemand die een misstand meldt, meestal voordat er mogelijke negatieve gevolgen optreden. In een figuurlijk beeld, blaast hij op een fluitje ('to blow the whistle').

Op welke gebieden kan advies worden gegeven?

Informatie over overheidsopdrachten, milieubescherming, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen wordt aanvaard. Voorts kan het volgende worden gemeld: Inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad, inbreuken op de regels van de interne markt, inbreuken op de regels van de Unie inzake mededinging en staatssteun, inbreuken op de regels van de interne markt in verband met handelingen die in strijd zijn met de regels inzake vennootschapsbelasting, inbreuken in verband met overeenkomsten ter verkrijging van een belastingvoordeel dat in strijd is met het doel of de strekking van het toepasselijke recht inzake vennootschapsbelasting. Het volgende is uitgesloten: Referenties inzake nationale veiligheid, gerubriceerde gegevens in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de rubricering en de veiligheidsmachtigingen, certificaten en adviezen, gerechtelijke en medische beroepsgeheimen, gerechtelijke adviesgeheimen, strafprocesrecht.

Als klokkenluider geniet u speciale bescherming

Het is de autoriteiten verboden enige vorm van represaille te nemen tegen een klokkenluider, met inbegrip van dreigingen met represailles en pogingen tot represailles.
1. schorsing, ontslag of soortgelijke maatregelen;
2. demotie of weigering van promotie;
3. overplaatsing van functie, verandering van arbeidsplaats, salarisverlaging, verandering van werkuren;
4. weigering om deel te nemen aan verdere opleiding;
5. negatieve prestatiebeoordeling of afgifte van een slechte referentie;
6. Tuchtrechtelijke maatregelen, berisping of andere sancties, met inbegrip van financiële sancties;
7. dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
8. discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
9) het niet omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in omstandigheden waarin de werknemer redelijkerwijs mocht verwachten dat hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden aangeboden;
10. niet-verlenging of vervroegde beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
11. het beschadigen en schaden van de reputatie, met name in de sociale media, of het veroorzaken van financieel verlies, met inbegrip van het verlies van contracten of inkomsten;
12. het op een zwarte lijst plaatsen van de klokkenluider op basis van een informele of formele sectorale of bedrijfstakspecifieke overeenkomst, met als gevolg dat de klokkenluider geen werk meer kan vinden in de sector of bedrijfstak;
13. Voortijdige beëindiging of annulering van een contract voor goederen of diensten;
14. intrekking van een vergunning of machtiging;
15. psychiatrische of medische verwijzingen.

Hoe kunt u uw tip vertrouwelijk naar de Ombudsvrouw sturen?

De manier waarop u uw informatie doorgeeft aan de ombudsdienst wordt een rapporteringskanaal genoemd. De meldingskanalen van de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap zijn zo ontworpen, opgezet en worden zo geëxploiteerd dat de vertrouwelijkheid van uw identiteit als klokkenluider en van in de melding genoemde derden wordt gehandhaafd en dat wordt voorkomen dat onbevoegden er toegang toe krijgen.

- per e-mail: (het is het beste om een privé email adres te gebruiken).
- per brief: Ombudsfrau, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen,
- per telefoon: 0800 98759 (telefoongesprekken worden niet opgenomen)
- via internet:
- persoonlijk op afspraak

Hoe gaat de Ombudsvrouw met je tip om?

Het Bureau van de Ombudsman zorgt ervoor dat uw klacht volledig, eerlijk en vertrouwelijk wordt behandeld. De procedureregels voor het melden van inbreuken aan de Ombudsdienst of aan instellingen, organen of instanties van de Europese Unie zijn van toepassing. Indien de Ombudsmanservice u, als klokkenluider, vraagt om de gerapporteerde informatie te verduidelijken of om aanvullende informatie te verstrekken, zal de Ombudsmanservice zorgen voor een redelijk tijdsbestek voor de terugkoppeling en zal de Ombudsmanservice u advies geven over de aard en inhoud van die terugkoppeling.

Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld!

De geheimhoudingsregeling voor kennisgevingen en in het bijzonder voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing;

Welke gevolgen kan je tip hebben?

het soort vervolgactie dat moet worden ondernomen op binnenkomende kennisgevingen;

Wilt u eerst advies over hoe u uw tip vertrouwelijk kunt houden?

de beschikbare rechtsmiddelen en procedures voor bescherming tegen represailles en de beschikbaarheid van vertrouwelijk advies voor personen die overwegen aangifte te doen;

Kunt u aansprakelijk worden gesteld vanwege uw fooi?

Als klokkenluider geniet u de bijzondere bescherming van artikel 33 van de 'VERORDENING BETREFFENDE DE INSTELLING VAN DIVERSE INSTRUMENTEN VOOR INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN KLACHTENBEHEER IN DE DUITSE GEMEENSCHAP' van 21 FEBRUARI 2022. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de vertrouwelijkheid indien de melding of bekendmaking van de informatie noodzakelijk was om een inbreuk aan het licht te brengen. Voorwaarde is wel dat het verkrijgen van of de toegang tot de gemelde of openbaar gemaakte informatie op zich geen afzonderlijk strafbaar feit vormt.
 

siehe auch