72T39Y
Marlene Hardt is sinds avril 2017 de ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België.

Veel gestelde vragen over het kantoor van de ombudsman

Wat is een ombudsman? Wat is een ombudsvrow?
De functie van ombudsman is in 1809 in Zweden ontstaan. Hij werd er benoemd door het Zweedse parlement als bemiddelaar tussen de burger en de 'koninklijke' administratie en als externe controle van de administratie ten behoeve van het parlement. "Ombudsman' betekent in het Zweeds 'hij die spreekt voor een ander'. De ombudsman bemiddelt en komt tussen voor een burger die een klacht heeft over een dienst en er niet in slaagt om die klacht opgelost te krijgen met de dienst zelf.
Wie of wat is de Ombudsmann ofwel de Ombudsvrouw?
De Ombudsmann word benoemd door de volksvertegenwoordigers van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor een termijn van zes jaar. Eenzelfde persoon mag ten hoogste twee keer het mandaat van ombudsman uitoefenen. De Ombudsmann is niet gebonden door instructies van andere overheden. De huidige ombudsvrouw, Marlene Hardt, trad in functie op 1 april 2017.
Wat is de taak van de Ombudsman?
De dienst van de Ombudsman werd opgericht met als doel een meer open, toegankelijke en gebruikersvriendelijke administratie op te bouwen. Hij kan, zowel op basis van klachten, als op vraag van het presidium van het parlement het optreden van de administratieve overheden onderzoeken. Hij zoekt naar concrete oplossingen voor problemen en bemiddelt tussen burger en overheid. Op basis van zijn bevindingen over de werking van de administratie brengt hij verslag uit aan het Parlamenten. Hij brengt jaarlijks verslag an het parlement uit.
Wie kan een klacht voorleggen aan de Ombudsman?
Iedereen. Elke belanghebbende (d.i. iedereen die bij de zaak waarover het gaat betrokken is) kan een klacht voorleggen. Het kan zowel gaan om natuurlijke personen als om rechtspersonen en belangenverenigingen.
Anonieme klachten. Kan dat?
Neen. De Ombudsman ofwel de Ombudsvrouw behandelt klachten in overleg met de indiener ervan en met de administratie. Het is immers bijzonder moeilijk samen te werken met iemand die zich niet bekend wil maken.
Met welke klachten kan ik bij de Ombudsman resp. Ombudsvrouw terecht?
De ombdusman onderzoekt klachten over de werking van een administratie van de Duitstalige Gemeenschap, van een lokale administratie of een inrichting, die namens de Duitstalige gemeenschap een opdracht uitvoert. Klachten die bestemd zijn voor andere ombudsmannen - bijvoorbeeld die van de federale overheid, het Waalse Gewest of de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) - worden doorgezonden. Hij behandelt klachten over alle feiten en gedragingen van de administratie waarvan de burger meent dat ze onbehoorlijk zijn. Ook het niet-handelen van de overheid kan worden aangeklaagd, zoals bijvoorbeeld de weigering om een gerechtelijke beslissing uit te voeren.
Kan ik rechtstreeks naar de Ombudsman resp. Ombudsvrouw stappen met mijn klacht?
Neen. Alvorens je klacht voorlegt moet je eerst zelf contact opnemen met de betrokken administratie of inrichting om het probleem op te lossen.
Hoe dien ik mijn klacht in?
Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (per brief, email of het uitvullen an een online-formulier) worden meegedeeld. De tussenkomst van de ombudsvrouw is gratis. De klacht van een rechtspersoon of een niet-rechtsbekwame vereniging wordt door een correct gemachtigde natuurlijke persoon ingediend.
Hoe moet mijn klacht er uitzien?
Wees zo duidelijk en volledig mogelijk! Hoe meer aandacht je hieraan besteedt, hoe sneller je klacht ten gronde kan worden onderzocht. Voeg als bijlage alle documenten die nuttig kunnen zijn voor het goede begrip van je klacht. Stuur nooit originele documenten op!
Kan de ombudsvrouw weigeren om mijn klacht te behandelen?
Ja. De ombudsvrouw kan de behandeling van anonieme klachten weigeren. Dit geldt ook voor klachten die meer dan één jaar na de feiten ingediend werden. Klachten die overduidelijk ongegrond zijn, worden ook niet behandeld. Wanneer de ombudsvrouw weigert om je klacht te behandelen, deelt zij je haar gemotiveerd besluit mee. Als je klacht deel uitmaakt van een gerechtelijke procedure zet de ombudsvrouw haar toets uit.
Zal de ombudsvrouw mijn klacht zelf behandelen?
Ja.
Geeft de ombudsvrouw juridisch advies?
Neen. Hij is niet je raadsman, noch deze van de administratie.
Verrekent de ombudsvrouw een honorarium?
Neen. De behandeling van je klacht is gratis. Bovendien kan je haar kosteloos bereiken op het telefoonnummer 0800 987 59.
Is de termijn om naar de rechtbank te gaan onderbroken?
Nee. De termijn voor het indienen van een beroep bij de rechtbank loopt door. Er is één uitzondering: de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State wordt met ten hoogste vier maanden geschorst.